Strategia rozwoju miasta marki

Marki – strategia rozwoju miasta

Spis treści

Marki to miasto, które od początku tego stulecia przechodzi ogromne przeobrażenia. Otwarcie obwodnicy, ułożenie kanalizacji sanitarnej, budowa nowych placówek edukacyjnych i rozbudowa istniejących placówek – to tylko mała część przykładów tego, co się niedawno wydarzyło w mieście Marki.

Po przeczytaniu „Strategii rozwoju miasta Marki od 2006 roku do 2020 roku – analiza przeprowadzonych działań” dowiecie się Państwo o planie rozwojowym miasta Marki, o tym jakie cele strategiczne mieli przed sobą władze miasta w 2006 roku oraz o sukcesywnych ich realizacjach.

PROBLEMY MIASTA MARKI W 2006 ROKU

Biorąc pod uwagę wyniki analizy uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych Marek, władze miasta mieli zorientować swoją działalność na dwa rodzaje postępowań:


1) skierowanie na świat zewnętrzny (otoczenie miasta) – maksymalne wykorzystywanie szans rozwojowych i minimalizowanie zagrożeń.
2) skierowanie na świat wewnętrzny – zasoby własne miasta (społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne, przestrzenne, ekologiczne, finansowe i kadrowe), które z jednej strony odgrywają ważną rolę w jakości życia obecnych mieszkańców i funkcjonowaniu przedsiębiorców zlokalizowanych w Markach a z drugiej strony wyznaczają poziom atrakcyjności lokalizacji dla potencjalnych mieszkańców i przedsiębiorców planującyh założyć działalność gospodarczą w Markach. Mowa tu o podalszym wzmacnianiu silnych stron i eliminowanie słabych stron miasta Marki.

Głowne problemy rozwoju Marek były podzielone na 6 kategorii strategicznych:


1) połączenie transportowe miasta z otoczeniem, a głównie z Warszawą (komunikacja publiczna, drogi kołowe);
2) atrakcyjność miasta dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, firm i nowych inwestycji;
3) ilość i jakość funkcjonowania usług społecznych (edukacja, ochrona zdrowia, pomóc socjalna, kultura i sztuka, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne);
4) niesprawność funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
5) zachowanie cennych zasobów środowiska przyrodniczego i pamiątek kulturowych;
6) umocnienie społeczności lokalnej.

Efekt oczekiwany rozwiązania tych problemów to poprawa jakości życia mieszkańców i wzrostu konkurencyjności miasta Marki w otoczeniu.

Do katalogu głownych problemów rozwojowych miasta Marki wchodziły następne problemy wymagające rozwiązania:


– zakończenie budowy sieci wodociągowej;
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
– budowa obwodnicy drogowej;
– dokończenie podziałów gruntów, wykupu działek w zakresie dróg gminnych zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
– budowa i modernizacja dróg gminnych zgodnie z nowoczesnymi stardardami;
– tworzenie ciągów komunikacyjnych omijających drogę krajową nr 8 i łączących centrum miasta Marki z obszarami drugoplanowymi;
– termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej;
– wybudowanie gimnazjum z bazą sportową i widowiskową przy ul. Stawowej i ul. Wspólnej;
– stworzenie rozpoznawalnego symbolu miasta Marki;
– umacnianie tożsamości loklanej i integracja mareckiej społeczności „Marki jako moja mała ojczyzna”;
– wybudowanie centrum sportu, rekreacji i upowszechniania kultury na terenie szkół;
– budowa sali widowiskowej i sportowej przy szkole podstawowej nr 4;
– modernizacja istniejących obiektów placówek oświatowych i uzupełnienie szkolnej bazy sportowej;
– budowa mieszkań komunalnych i socjalnych;
– modernizacja istniejących komunalnych zasobow mieszkaniowych;

– rewitalizacja wybranych obszarów miasta Marki (1. teren po sąsiędztwu drogi krajowej Warszawa-Białystok, 2. obszar poprzemysłowy przy ul. Braci Briggsów, 3. zdegradowany społecznie, gospodarczo i przestrzennie obszar zamieszkania przy ul. Wspólnej, 4. budynki mieszkalne przy drodze krajowej Warszawa-Białystok „kamienice Whiteheadów”, 5. zabytkowy park z zabudową.);
– odnawianie zabytkowego budynku Mareckiego Ośrodka Kultury;
– tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji i sportu;
– opracowanie Programu Promocji i Informacji Miasta Marki.

Na podstawie zdefiniowanych głównych problemów miasta Marki zostały sformułowane cele rozwoju strategicznego i operacyjnego.

Inni czytali także: Poszukiwanie nieruchomości na zlecenie

CELE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW

Miasto nowoczesne, bezpieczne i przyjazne do zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, sprawnie reazlizujące potrzeby mieszkańców, dbające o tradycję historyczną – to generalny cel kierunkowy miasta Marki.

Warto zwrócić uwagę na takie cele startegiczne rozwoju miasta Marki jak:

1) tworzenie jak najlepszego środowiska życia dla mieszkańców, organizacja i wsparcie działań na rzecz integracji mareckiej społeczności;
2) tworzenie jak najlepszych warunków dla trwałego rozwoju gospodarki lokalnej;
3) gwarancja sprawnego systemu komunikacyjnego i dobrej infrastruktury technicznej;
4) doprowadzenie stanu środowiska przyrodniczego do europejskich standardów oraz troska o ład przestrzenny.


Cel strategiczny 1: tworzenie jak najlepszego środowiska życia dla mieszkańców, organizacja i wsparcie działań na rzecz integracji mareckiej społeczności

– zwiększenie liczby nowo wybudowanych mieszkań (w tym komunalnych);
– zwiększenie liczby wyremontowanych domów i mieszkań komunalnych;
– zwiększenie liczby osób i rodzin objętych pomocą społeczną;
– zwiększenie liczby dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych;

zwiększenie liczby lekarzy i pielęgniarek na 1000 mieszkańców;
– zwiększenie liczby imprez kulturalnych i sportowych w ciągu roku;
– wydzielenie większych środków z budżetu Miasta Marki przeznaczonych na realizację inicjatyw obywatelskich i wspieranie działalności organizacji pozarządowych;
– stworzenie możliwości załatwiania spraw przez e-gmine (załatwienie spraw przez Internet);
– zwiększenie liczby bezpłatnych punktów dostępowych do komputerowej sieci bezprzewodowej (hot-spot) dla miszkańców miasta Marki.

Cel strategiczny 2: tworzenie jak najlepszych warunków dla trwałego rozwoju gospodarki lokalnej

zwiększenie liczby osób pracujących;
zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;
zwiększenie liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
zwiększenie liczby miejsc noclegowych;
– wydzielenie więcej środków finansowych z budżetu Gminy na uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych.

Cel strategiczny 3: gwarancja sprawnego systemu komunikacyjnego i dobrej infrastruktury technicznej

– zwiększenie długości nowo wybudowanej sieci wodociągowej (w km);
– zwiększenie odsetków mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej;
– zwiększenie długości nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w km);
– zwiększenie odsetków mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej;
– zwiększenie ilosci dróg gminnych o nawierzchni twardej w stosunku do ogólnej długości dróg gminnych;
– zwiększenie ilości dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych poddanych renowacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego wymagających;
– zwiększenie liczby połączeń komunikacji autobusowej;
– zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji autobusowej;
– skrócenie czasu dojazdu do Centrum Warszawy;
– zwiększenie liczby ogólnodostępnych miejsc parkingowych;
– zwiększenie długości wybudowanych chodników w metrach;
– zwiększenie liczby wybudowanych punktów świetlnych (oświetlenie uliczne);
– zwiększenie długości ścieżek rowerowych;
– zwiększenie liczby bezkolizyjnych przejść dla pieszych przez drogę krajową nr 8;
– zwiększenie ruchu pojazdów na drodze krajowej nr 8;

Cel strategiczny 4: doprowadzenie stanu środowiska przyrodniczego do europejskich standardów oraz troska o ład przestrzenny

zwiększenie odsetków terenów prawnie chronionych;
– zwiększenie odsetków zieleni, w tym lasów w ogólnej powierzchni miasta Marki;
– zwiększenie odsetków odpadów komunalnych poddanych segregacji;
– zwiększenie odsetkow powierzchni miasta objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w stosunku do powierzchni, która powinna być nimi objęta;
– zwiększenie liczby wolnych terenów do zagospodarowania pod funkcje mieszkaniowe, produkcyjno-usługowe i rekreacyjno-wypoczynkowe.

Inni czytali także: Cena za metr działki

ANALIZA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ I ICH EFEKTÓW

2010-2011 rok – w roku szkolnym 2010-2011 nauki pobierało 1,9 tys. uczniów.

2010-2011 rok – liczba dzieci w przedszkolach wynosi 1,2 tys.

2010-2014 lata – władze miasta skupiły swoją uwagę na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do gospodarstw domowych.

2014-2018 lata – samorządowcy zajęli się rozbudową infrastruktury edukacyjnej, czyli budową i rozbudową szkół i przedszkoli a tak że inwestycjami drogowymi, dofinansowaniem z rządowej jak i unijnej puli (m.in. przebudowa dróg na Zieleńcu).

2016 rok – wprowadzenie pierwszej strefy biletowej, dzięki której cena przejazdu w Markach równa się cenie przejazdu w Warszawie.

2018 rok – powstały dwa parkingi „Parkuj i Jedź”, które zachęcają mieszkańców miasta Marki do pozostawienia swoich samochodów w Markach i wykorzystania komunikacji miejskiej.

2018 rok – w roku szkolnym 2018-2019 nauki pobierało 3 tys. Uczniów.

2018 rok – liczba dzieci w przedszkolach wynosi 2 tys.

2019 rok – zakończyła się budowa Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego (szkoła, basen, sala sportowa, sala widowiskowa), rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej numer 2, rozbudowa przedszkola miejskiego numer 2, budowa filii przedszkola miejskiego numer 1.

2020 rok – zostały oddane do użytku ulice Sosnowa-Kościuszki, łączące Marki z Białołęką, plac miejski przy ul. Sportowej, pełen rekreacyjnych urządzeń dla dzieci i młodzieży.

Komunikacja miejska w mieście Marki też udległa zmianom. Teraz mieszkańcy gminy mogą skorzystać z następnych linii autobusowych:

1) Linie zwykłe

140 (Czarna Struga – Metro Trocka)
240 (Pustelnik – Żerań FSO)
738 (Radzymin – Metro Trocka)

2) Linia zwykła okresowa

340 (Pustelnik – Metro Trocka)

3) Linia nocna

N61 (Czarna Struga – Warszawa (Emilii Plater))

4) Linie strefowe uzupełniające

L33 (Legionowo – Cmentarz Marki)

L40 (Wołomin – Cmentarz Marki)

L43 (CH Marki – Zielonka)

L45 (CH Marki – Dąbkowizna)

W autobusach ZTM (140, 240, 340, 738) na terenie Marek i Warszawy obowiązuje pierwsza strefa biletowa wraz ze wszystkimi rodzajami biletów oraz ulgami. Na linii L przejazdy jednorazowe są płatne u kierowcy (z uwzględnieniem przejazdów ulgowych), pojawiła się możliwość skorzystania z krótkookresowych i długookresowych biletów ZTM (dobowe, trzydniowe, 30-dniowe, 90-dniowe) oraz wszystkie uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.

Ogólnie w 2020 roku udało się wykroić na inwestycje ponad 33 mln zł. Finansowanie było skierowane na:

– projektowanie i budowe dróg rowerowych wzdłuż Alei Piłsudskiego;
– rozbudowe ulic Jowisza, Marsa, Saturna;
– utworzenie nowego dojazdu do Zespołu Szkół numer 2 (modernizacja Turystycznej i budowa Nowoprojektowanej);
– budowa łącznika ulicy Cmentarnej z drogą wojewódzką 631;
– remont kamienicy przy Piłsudskiego 45;
– projektowanie i budowa oświetlenia miejskiego;
– rozbudowa miejskiego monitoringu;
– dotacje na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła energii.

Podobnych strategii i planów zrównoważonego rozwoju miasta Marki jest wiele, i każdy plan się między sobą różni, opisując różne działania i postępowania, jednak że głównym celem każdej strategii jest rozwój gminy i zwiększenie zdolności adaptacyjnych w zmieniającym się świecie.

5/5 - (10 głos)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *