pozwolenie-wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne. W jakich przypadkach budowlanych będzie nam potrzebne.

Spis treści

Pozwolenie wodnoprawne. W jakich przypadkach będzie nam potrzebne jego zdobycie i co w praktyce oznaczają poszczególne pojęcia?

Idąc za artykułem 389 oraz artykułem 390 „Prawa wodnego” (obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku) pozwolenie wodnoprawne będzie wymagane w szeregu różnych przypadków. I jest wymagane na:

a). lokalizowanie na terenach szczególnego zagrożenia powodzią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych (także budynków mieszkalnych jednorodzinnych);
b). gromadzenie na terenach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli Wody Polskie wydały decyzję zwalniającą z zakazu podejmowania takich działań;
c). zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
d). prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w graniach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
e). rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
f). wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
g). długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
h). usługi wodne;
i). regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
j). wykonanie urządzeń wodnych;
k). szczególne korzystanie z wód.

Inni czytali także: Umowa dożywocia

Pozwolenie wodnoprawne. Co oznacza w praktyce w punkcie k pojęcie „szczególne korzystanie z wód”?

Jest to korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód (jest to korzystanie z wód publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych oraz z wód morza terytorialnego w celu zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb – art. 32 ust. 1 i 2) oraz zwykłe korzystanie z wód (służy zaspokajaniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego i gospodarstwa rolnego; obejmuje pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5m sześciennych na dobę oraz wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m sześciennych na dobę.

Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie. Nie uprawnia jednak do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej – art. 33), obejmujące:

– użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach;
– odwadnianie gruntów i upraw;
– rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
– wykorzystanie wód do celów żeglugi oraz spławu;
– przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
– chów ryb w sadzach;
– zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb;
– nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m sześciennych na dobę;
– korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej;
– rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m sześciennych na dobę;
– korzystanie z wód w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;
– uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji za pomocą jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy silnika powyżej 10 kW, z wyłączeniem dróg wodnych;
– wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morze terytorialnego, żwiru, piasku, kamienia oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
– wykonywanie na nieruchomości powyżej 3500 m kwadratowych robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;
– wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 (do teraz nie wydano rozporządzenia na podstawie tego przepisu, co oznacza, że nie może być stosowany);
– organizacja wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności gospodarczej (art. 34).

Inni czytali także: Podatek katastralny, czyli podatek od wartości nieruchomości

Pozwolenie wodnoprawne. Co oznacza w praktyce w punkcie h pojęcie „usługi wodne”?

Jest to pojęcie, które oznacza działania polegające na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód (art. 35 ust. 1 „Prawa wodnego”).

Pozwolenie wodnoprawne. Co oznacza w praktyce pojęcie w punkcie j pojęcie „urządzenia wodne”?

Należy wiedzieć, że rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów, w tym:
– obiekty energetyki wodnej;
– mury oporowe, bulwary, nadbrzeża, mola, pomosty i przystanie;
– urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych;
– stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych;
– wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych;
– obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych;
– stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji;
– sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami;
– urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały oraz rowy;
– stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych (art. 169 pkt 65).

Inni czytali także: Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pozwolenie wodnoprawne. Co oznacza w praktyce pojęcie w punkcie b „tereny szczególnego zagrożenia powodzią”?

Należy wiedzieć, że są to obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, lub obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, lub obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska stanowiące działki ewidencyjne lub pas techniczny stanowiący strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu, który jest obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska (art. 16 pkt 34). Natomiast warto także wiedzieć w praktyce, że wystarczy iż odwiedzimy stronę internetową mapy. isok. gov. pl i sprawdzimy, czy nasza działka nie znajduje się na obszarze zagrożenia powodzią.

5/5 - (1 głos)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *