Zgoda na sprzedaż alkoholu – jak ją uzyskać 1200x675 - Zgoda na sprzedaż alkoholu – jak ją uzyskać?

Zgoda na sprzedaż alkoholu – jak ją uzyskać?

Spis treści

Sprzedaż alkoholu, niezależnie od jego rodzaju, jest działalnością reglamentowaną.

Oznacza to, że aby móc wprowadzić trunki do asortymentu swojego sklepu, czy lokalu gastronomicznego potrzebna nam będzie koncesja na alkohol.

Co trzeba wiedzieć, zanim zaczniemy się starać o pozwolenie na sprzedaż alkoholu?

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 roku obowiązuje już od 37 lat. Największe zmiany w jej treści przyniosła nowelizacja z 10 stycznia 2018 roku. Zmodyfikowano wówczas przepisy dotyczące liczby i lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu na terenie gmin. Poza tym samorządy zyskały możliwość ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu. Nie w każdym przypadku przedsiębiorca, który uzna, że koncesja na alkohol jest mu niezbędna do prowadzenia swojego biznesu, ją zatem otrzyma. Duże znaczenie mają w tym przypadku regulacje prawne obowiązujące w danej gminie dlatego, zanim zaczniemy się starać o pozwolenie na sprzedaż alkoholu, warto zapoznać się z lokalnymi przepisami. Dobrze jest rozważyć tę kwestię już na etapie poszukiwania odpowiedniego lokalu pod planowaną działalność, zanim jeszcze odwiedzimy biuro nieruchomości w tej sprawie. Warto wiedzieć także, że koncesja na alkohol obowiązuje także firmy cateringowe. Poza tym przedsiębiorca, który zamierza zorganizować imprezę masową na otwartym powietrzu, podczas której sprzedawane będą trunki, nawet jeśli posiada koncesję na alkohol, musi uzyskać dodatkowo jednorazowe pozwolenie na sprzedaż alkoholu.

Koncesja na alkohol, jak przygotować wniosek?

Z wnioskiem o wydanie koncesji na alkohol, można wystąpić w dowolnym momencie. Organem właściwym, do którego należy go skierować, jest w zależności od gminy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wiosek o koncesje na alkohol nie musi być sporządzany na podstawie gotowych wzorów, wystarczy aby zawierał wszystkie potrzebne informacje, czyli:

  • rodzaj zezwolenia, o które przedsiębiorca się ubiega,
  • dane firmy, w tym adres,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej,
  • określenie przedmiotu działalności gospodarczej,
  • adres punktu sprzedaży,
  • adres magazynu dystrybucyjnego, czyli punktu, w którym będzie składowany alkohol.

Należy do niego dołączyć także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, akt własności, umowę najmu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu, w którym będzie prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, pozytywną decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu warunków sanitarnych oraz zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie znajdował się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Ile kosztuje koncesja na alkohol?

Wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu wiąże się z opłatami, które uzależnione są od rodzaju trunków, jakie przedsiębiorca zamierza sprzedawać. Ich wysokość przestawia się następująco:

  • 525 zł – napoje alkoholowe zawierające do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł – napoje alkoholowe zawierające powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa,
  • 2 100 zł – napoje alkoholowe zawierające powyżej 18 % alkoholu.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że jeśli przedsiębiorca zamierza prowadzić sprzedaż wszystkich wyżej wymienionych rodzajów alkoholu, to w takim przypadku musi zapłacić sumę wszystkich zezwoleń. Opłatę należy uiścić na konto odpowiedniego urzędu gminy lub miasta. W przypadku, kiedy wiosek przedsiębiorcy uzyska pozytywną decyzję, ale wyżej wymienione opłaty nie wypłyną w przewidzianym terminie, wiosek zostaje cofnięty. Poza tym koncesja na alkohol wymaga wnoszenia opłat co roku. Do 31 stycznia bieżącego roku należy we właściwym urzędzie gminy złożyć oświadczenie o wielkości sprzedaży alkoholu w poprzednim roku i uiścić w związku z tym odpowiedni procent, którego wysokość zależy od rodzaju alkoholu.

Oceń
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email